جمع آوری و رفت و روب زباله سطح شهر ناحیه 2

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1401/03/12
  • مهلت ارسال اسناد : 1401/04/11
  • مهلت دریافت اسناد : 1401/04/12