جمع آوری زباله و رفت و روب منطقه دو سطح شهر آمل

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1400/04/06
  • مهلت ارسال اسناد : 1400/04/27
  • مهلت دریافت اسناد : 1400/04/28

آگهی مناقصه عمومی

دستگاه مناقصه گزار: شهرداری آمل

منابع تأمین اعتبار:  داخلی شهرداری

موضوع مناقصه: جمع آوری زباله و رفت و روب منطقه دو سطح شهر–اعتبار پروژه به مبلغ 236.635.923.825 ریال -مبلغ تضمین شرکت درمناقصه 15.000.000.000ریال.

نوع تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکی دروجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب 0220668982000 نزد بانک ملی

سایر جزئیات و اطلاعات در اسناد مناقصه درج گردیده است.

مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم بمدت 4روز- سامانه تدارکات الکترونیک دولت.شماره فراخوان 2000093132000004

تاریخ مهلت ارسال اسنادمناقصه به شهرداری آمل: 1400.04.27

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات: ساعت  14.30 مورخ  1400.04.28

برای اطلاعات بیشتر به سامانه ستاد و سایت شهرداری WWW.amol.org.ir رجوع گردد.

نمابر 44259497-011

تلفن:44229001-011