جایگاه های سوخت

              ردیف

نوع جایگاه

نام جایگاه

آدرس

1

بنزین

سعیدی

بلوار منفرد

2

بنزین

CNG

ایمانی

خیابان امام رضا (ع)

3

بنزین

نوایی

بلوار مطهری

4

بنزین

CNG

پهلوان زاده

بلوار مدرس

5

بنزین

CNG

شمال

بلوار کارگر کلاکسر

6

بنزین

CNG

جمشیدی

کمربندی آمل به محمود آباد

7

CNG

قنبری

بلوار شیخ فضل الله نوری

8

CNG

شهرداری

خیابان راه و ترابری 

9

CNG

جمشیدی

جاده هراز قبل از دو راهی شهرک صنعتی امام زاده عبدالله