جابه جایی تیرهای برق و شبکه های برق سطح شهر آمل به مدت یک سال

  • مناقصه گذار : شهردرای آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1399/08/11
  • مهلت ارسال اسناد : 1399/09/06
  • مهلت دریافت اسناد : 1399/09/08
  • فایل مرتبط با مناقصه : دانلود