تهیه و تدارک نیروی انسانی دوایر شهرداری

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1393/02/16
  • مهلت ارسال اسناد : 1393/02/26
  • مهلت دریافت اسناد : 1393/02/27

نوع تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب سیبا 0106956651006 بنام شهرداری آمل

 

دستگاه مناقصه گزار : شهرداری آمل
منابع تامین اعتبار : اعتبارات داخلی شهرداری
موضوع مناقصه : تهیه و تدارک نیروی انسانی دوایر شهرداری - برآورد اولیه 108/861/627/000 ریال - مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 5/443/082/000 ریال
نوع تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب سیبا 0106956651006 بنام شهرداری آمل
مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ انتشار آگهی مرحله دوم بمدت 10 روز - محل امور قراردادهای شهرداری آمل
تاریخ مهلت ارسال اسناد مناقصه به شهرداری آمل : 1393/2/27
تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات : ساعت 10 صبح مورخ 1393/2/28
                                                                                                               احمد امیرسلیمانی - شهردار آمل