تهیه، حمل و پخش آسفالت معابر اصلی و فرعی ناحیه یک(منطقه غرب)

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1399/05/26
  • مهلت ارسال اسناد : 1399/06/12
  • مهلت دریافت اسناد : 1399/06/13
  • فایل مرتبط با مناقصه : دانلود