تماس با ما

1

 دفتر شهردار

44223100

 

2

 دفتر معاونت اداری مالی

44229008

 

3

دفتر  معاونت فنی عمرانی

44229008

 

4

دفتر  معاونت خدمات شهری

44223029

 

5

دفتر  معاونت امور زیر بنایی وحمل ونقل

44155174

 

6

اداره حراست

44155169

44155172

7

امور مالی

44257252

 

8

حسابداری

44155175

44255742

9

روابط عمومی

44229086

44229006

10

شهرسازی

44256053

 

11

فنی و نظارت

44153817

 

12

حقوقی

44226108

 

13

دبیرخانه ماده صد

44259891

 

14

فناوری اطلاعات

44151996

 

15

کارگزینی

44153608

 

16

زیباسازی

44151248

 

17

تعریض املاک

 

 

18

کارپردازی

44229007

 

19

 امور قراردادها

44259497