تجدید پروژه اجرای سقف سنتی بازار نمد مالان آمل

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1399/05/14
  • مهلت ارسال اسناد : 1399/06/02
  • مهلت دریافت اسناد : 1399/06/03
  • فایل مرتبط با مناقصه : دانلود