تجدید واگذاری امور جمع آوری زباله، رفت و روب معابر شهری و ...ناحیه 2 (منطقه شرق) شهر آمل به مدت یکسال

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1399/06/12
  • مهلت ارسال اسناد : 1399/07/03
  • مهلت دریافت اسناد : 1399/07/05
  • فایل مرتبط با مناقصه : دانلود