تجدید مناقصه پروژه پیاده راه سازی هسته مرکزی شهر

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1401/04/13
  • مهلت ارسال اسناد : 1401/05/08
  • مهلت دریافت اسناد : 1401/05/09