تجدید مناقصه پروژه عملیات ممیزی کل سطح شهر

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1401/12/22
  • مهلت ارسال اسناد : 1402/01/26
  • مهلت دریافت اسناد : 1402/01/27