تجدید مناقصه پروژه دیوار سنگی و رمپ ورودی بلوار شهید بهشتی(فاز دو هسته مرکزی)

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1399/09/15
  • مهلت ارسال اسناد : 1399/10/11
  • مهلت دریافت اسناد : 1399/10/13
  • فایل مرتبط با مناقصه : دانلود