تجدید مناقصه پروژه حمل زباله از ایستگاه میانی به دپوی منطقه عمارت

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1401/12/22
  • مهلت ارسال اسناد : 1402/01/24
  • مهلت دریافت اسناد : 1402/01/26