تجدید مناقصه پروژه حفرچاه، احداث سپتیک و کانال ارتباطی سطح شهر آمل

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1399/08/14
  • مهلت ارسال اسناد : 1399/09/17
  • مهلت دریافت اسناد : 1399/09/18
  • فایل مرتبط با مناقصه : دانلود