تجدید مناقصه پروژه جمع آوری و ساماندهی متکدیان سطح شهر

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1401/09/03
  • مهلت ارسال اسناد : 1401/09/24
  • مهلت دریافت اسناد : 1401/09/26