تجدید مناقصه پروژه جمع آوری و ساماندهی متکدیان سطح شهر

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1400/12/07
  • مهلت ارسال اسناد : 1401/01/10
  • مهلت دریافت اسناد : 1401/01/11