تجدید مناقصه پروژه جمع آوری زباله و رفت و روب منطقه یک شهری

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1401/12/22
  • مهلت ارسال اسناد : 1402/01/21
  • مهلت دریافت اسناد : 1402/01/22