تجدید مناقصه پروژه تهیه و اجرای 50 کیلومتر خط کشی طولی رنگ سرد معابر سطح شهر آمل

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1399/09/26
  • مهلت ارسال اسناد : 1399/10/23
  • مهلت دریافت اسناد : 1399/10/24
  • فایل مرتبط با مناقصه : دانلود