تجدید مناقصه پروژه تهیه و اجرای 50 کیلومتر خط کشی طولی رنگ سرد معابر سطح شهر آمل

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1399/07/29
  • مهلت ارسال اسناد : 1399/08/20
  • مهلت دریافت اسناد : 1399/08/21
  • فایل مرتبط با مناقصه : دانلود