تجدید مناقصه پروژه برداشت آسفالت با استفاده از آسفالت تراش و اجرای آسفالت معابر سطح شهر آمل

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1399/10/01
  • مهلت ارسال اسناد : 1399/10/27
  • مهلت دریافت اسناد : 1399/10/29
  • فایل مرتبط با مناقصه : دانلود