تجدید مناقصه پروژه اجرای طرح هندسی ورودی شهر آمل(محور هراز)

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1399/09/15
  • مهلت ارسال اسناد : 1399/10/09
  • مهلت دریافت اسناد : 1399/10/10
  • فایل مرتبط با مناقصه : دانلود