تجدید مناقصه واگذاری عملیات نگهداری فضای سبز منطقه یک شهر آمل

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1399/10/10
  • مهلت ارسال اسناد : 1399/11/04
  • مهلت دریافت اسناد : 1399/11/05
  • فایل مرتبط با مناقصه : دانلود