تجدید مناقصه واگذاری امور جمع آوری زباله، رفت روب معابر شهری و... ناحیه 2(منطقه شرق) شهر آمل به مدت یکسال؛ برای اطلاعات بیشتر به پایگاه ملی مناقصات و سامانه تدارکات دولت الکترونیک رجوع گردد.

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1399/07/07
  • مهلت ارسال اسناد : 1399/08/05
  • مهلت دریافت اسناد : 1399/08/06
  • فایل مرتبط با مناقصه : دانلود