تجدید مناقصه عمومی ( یک مرحله ای ) پروژه ساماندهی رودخانه هراز ...

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1399/04/01
  • مهلت ارسال اسناد : 1399/04/17
  • مهلت دریافت اسناد : 1399/04/18
  • فایل مرتبط با مناقصه : دانلود