تجدید مناقصه عمومی (دومرحله ای ) طراحی، ساخت،نصب و راه اندازی خط پردازش 250 تنی پسماندهای عادی

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1399/04/01
  • مهلت ارسال اسناد : 1399/04/19
  • مهلت دریافت اسناد : 1399/04/21
  • فایل مرتبط با مناقصه : دانلود

javascript:void(0) javascript:void(0)javascript:void(0)javascript:void(0)javascript:void(0)javascript:void(0)javascript:void(0)