تجدید مناقصه خرید لوازم جهت بازسازی اتوبوس

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1401/05/02
  • مهلت ارسال اسناد : 1401/05/25
  • مهلت دریافت اسناد : 1401/04/26