تجدید مناقصه جمع آوری و ساماندهی متکدیان شهر آمل

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1399/06/12
  • مهلت ارسال اسناد : 1399/07/02
  • مهلت دریافت اسناد : 1399/07/02
  • فایل مرتبط با مناقصه : دانلود