تجدید مناقصه جمع آوری و ساماندهی متکدیان در شهر آمل

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1399/07/07
  • مهلت ارسال اسناد : 1399/07/29
  • مهلت دریافت اسناد : 1399/07/30
  • فایل مرتبط با مناقصه : دانلود