تجدید مناقصه جمع آوری رو رفت و روب زباله ناحیه2

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1401/04/18
  • مهلت ارسال اسناد : 1401/05/10
  • مهلت دریافت اسناد : 1401/05/11