تجدید مناقصه جابه جایی تیرهای برق و شبکه های برق سطح شهر آمل به مدت یک سال

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1399/09/22
  • مهلت ارسال اسناد : 1399/10/22
  • مهلت دریافت اسناد : 1399/10/23
  • فایل مرتبط با مناقصه : دانلود