تجدید مزایده 2 دستگاه کامیون

  • مزایده گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مزایده : 1401/11/09
  • auction.senddate : 1401/12/08
  • auction.receivedate : 1401/12/09