تجدید مزایده واگذاری بهره برداری و اجاره 31 باب مغازه در بازارروز جانبازان

  • مزایده گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مزایده : 1401/11/09
  • auction.senddate : 1401/12/09
  • auction.receivedate : 1401/12/10