تجدید مزایده تابلو های تبلیغاتی

  • مزایده گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مزایده : 1401/05/26
  • auction.senddate : 1401/06/01
  • auction.receivedate : 1401/06/02