تجدید مزایده بهره برداری زباله خشک

  • مزایده گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مزایده : 1401/04/18
  • auction.senddate : 1401/05/11
  • auction.receivedate : 1401/05/12