تجدید آگهی مزایده عمومی بهره برداری زباله خشک ایستگاه های سطح شهر، دپو موقت و عمارت مرکز دفن به صورت اجاره ای

  • مزایده گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مزایده : 1400/02/18
  • auction.senddate : 1400/03/11
  • auction.receivedate : 1400/03/12

با سلام و احترام                   

شهرداری آمل به استناد بند 6 مصوبه شماره 2030/71 مورخ 99/12/05 شورای اسلامی شهر،در نظر دارد بهره برداری زباله خشک ایستگاه های سطح شهر، دپو موقت و عمارت مرکز دفن را به اشخاص حقوقی واجد شرایط به شرح ذیل بصورت اجاره بها از طریق آگهی مزایده عمومی(بصورت کتبی)  برای مدت یک سال واگذار نماید.

1-قیمت پایه کارشناسی اجاره به ازاء هر ماه 1.500.000.000 ریال و برای کل مدت یک سال 18.000.000.000

2-نوع تضمین شرکت در مزایده : ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری آمل و یاوجه نقد بحساب سیبا0220668982000 بنام شهرداری آمل.

3-مهلت و محل دریافت اسناد مزایده: از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم بمدت 5روز-سامانه تدارکات الکترونیک دولت.

4-تاریخ مهلت ارسال اسنادمزایده به شهرداری آمل  1400.03.11

5-تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات: ساعت  14:30 مورخ   1400.03.12

7- سایر جزئیات و اطلاعات در اسناد مزایده قید شده است.

برای اطلاعات بیشتر به سامانه تدارکات الکترونیک دولت و سایت شهرداری آمل WWW.amol.ir رجوع گردد.

نمابر 44259497-011

تلفن:44229001-011