تالیف کتاب آئین تملک شهرداری ها در پرتو آرای دیوان عدالت اداری

1397/05/29
کتاب آئین تملک توسط شهرداری ها در پرتو آرای دیوان عدالت اداری توسط " دوست محمد کوهستانی معاون اداری ومالی شهرداری آمل و لهراسب کوهستانی" چاپ شد.
به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری آمل، این کتاب با نگاه تخصصی وکاربردی در حوزه تملک اراضی، املاک وساختمانهای اشخاص اعم از حقیقی وحقوقی توسط شهرداری ها در راستای بازگشایی خیابانها و توسعه معابر به نگارش درآمده است.
اگرچه کتاب های حقوقی زیادی دراین موضوع خاص چاپ نشده، اما نویسنده این کتاب با بهره گیری از تجربه حدود یک دهه ای در حوزه حقوقی واداری ومالی شهرداری آمل،  برپایه تحصیلات آکادمیک در گرایش حقوق عمومی سعی داشته تا از زوایای گوناگون تملک اراضی وابنیه شهروندان را توسط شهرداری ها مورد واکاوی قرار دهد.
دراین کتاب مراحل تملک، تفاوت  تملک با عقب نشینی حاصل از صدور پروانه ساختمان وتبصره ماده  100 قانون شهرداری نمره ارزیابی املاک، تکالیف واختیارات شهرداری دراین ارتباط، بررسی ماده  101 قانون شهرداری ها، اصلاحی مصوب 1390 از موضوعاتی است که به قلم " دوست محمد کوهستانی معاون اداری ومالی شهرداری آمل و لهراسب کوهستانی" نگارش یافته است.