تاریخچه شهرداری آمل

در سال 1302 از سوی وزارت کشور ابلاغی برای آقای دکتر محمود حکیمی که ریاست مرکز بهداشت را نیز به عهده داشتند صادر گردید که ایشان را به عنوان ریاست بلدیه منصوب داشتند. بلدیه آمل کارخود را با 3 نفر پرسنل آغاز کرد که مسئولیت نظافت و رفت ‌و‌ روب خیابانها و بهداشت محیط شهر را به عهده داشتند.