به مناسبت روز کارمند و هفته دولت نماینده ، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر با حضور در شهرداری و مناطق این روز را با اهدای شاخه گل به کارمندان شهرداری تبریک گفتند

1400/06/06