بهره برداری زباله خشک

  • مزایده گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مزایده : 1401/03/12
  • auction.senddate : 1401/04/12
  • auction.receivedate : 1401/04/13