بازدید معاون استاندار و فرماندار ویژه، امام جمعه، شهردار آمل، عضو شورای اسلامی شهر و معاون فرماندار از پل رو گذر میدان هزار سنگر

1399/10/18

بازدید معاون استاندار و فرماندار ویژه، امام جمعه، شهردار آمل، عضو شورای اسلامی شهر و معاون فرماندار از پل رو گذر میدان هزار سنگر
شهرداری مجری پروژه طرح هندسی، جدول کاری و فضای سبز میدان و فضای زیر پل روگذر است.
در این طرح میدان بیضی شکل اجرا خواهد شد. پارک سوار تاکسی ها زیر پل انجام می گیرد.