بازدید شهردار آمل از پروژه تعریض و بازگشایی خیابان امیر 7

1398/12/06


سید حمید هاشمی از عملیات اجرایی پروژه تعریض و بازگشایی، امیر 7 ، واقع در بلوار شهید منفرد نیاکی بازدید کرد.

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری آمل ،درعملیات تعریض و بازگشایی، پروژه امیر 7 واقع در بلوار شهید منفرد نیاکی مسیری به مساحت 4 هزار و 500 متر مربع زیر سازی و آسفالت خواهد شد.

بنابراین گزارش از پروژه ی  600 متری امیر 7 تا کنون 400 متر ساماندهی نهر و بتن ریزی انجام شد.

با بهره برداری از این پروژه، بلوار شهید منفرد نیاکی به کمبرندی هزارسنگر _ محمود آباد متصل می شود.