بازدید سرپرست شهرداری ، معاون فنی و معاون خدمات شهری شهرداری آمل از شهرداری مناطق ۱و ۲ ، سازمان سامان دهی مشاغل شهری و سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری آمل

1400/05/24