بازدید سرپرست شهرداری آمل ، مسئول کمیسیون بهداشت شورا و معاون خدمات شهری از سازمان مدیریت پسماند شهرداری آمل

1400/05/19

علی داوودی سرپرست شهرداری آمل ، محمد توکلی عضو شورای اسلامی شهر و مسئول کمیسیون بهداشت و علی محمد مقدس معاون خدمات شهری شهرداری آمل از سازمان مدیریت پسماند شهرداری آمل بازدید کردند.