بازار

          


بازار

نوع بازار

آدرس

بازار بنفشه

بازار روز میوه و تره بار

خیابان امام رضا (ع) بلوار مطهری بلوار بنفشه

بازار شهید عراقی

بازار روز میوه و تره بار

میدان 17 شهریور

بازار امام رضا (ع)

بازار روز میوه و تره بار

خیابان امام رضا (ع)

یک شنبه بازار

بازار هفتگی

خیابان جانبازان بازار مرکزی شهرداری

پنج شنبه بازار

بازار هفتگی

خیابان جانبازان بازار مرکزی شهرداری

بازار فجر

بازار روز میوه و تره بار

خیابان شیخ فضل الله نوری چهارراه فجر

بازار میربزرگ

بازار شب ساماندهی دست فروشان

بلوار طالقانی زیر پل میر بزرگ ( پل سوم)

بازار مرکزی

بازار روز

خیابان جانبازان بازار مرکزی شهرداری