ایستگاه های آتش نشانی

                ایستگاه مرکزی

بلوار طالقانی

ایستگاه شماره 2

بلوار شیخ فضل الله نوری فرهنگ شهر

ایستگاه شماره 3

بلوار جانبازان

ایستگاه شماره 4

بلوار امام رضا بهد از میدان صدف

ایستگاه شماره 5

شهرک صنعتی امام زاده عبدالله