اصلاحیه تاریخ آگهی مناقصه پروژه حفر چاه، احداث سپتیک و کانال ارتباطی سطح شهر آمل

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1399/09/15
  • مهلت ارسال اسناد : 1399/09/20
  • مهلت دریافت اسناد : 1399/09/22
  • فایل مرتبط با مناقصه : دانلود