اجرای 200 کیلومتر خط کشی طولی رنگ سرد معابر سطح شهر

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1400/09/25
  • مهلت ارسال اسناد : 1400/10/21
  • مهلت دریافت اسناد : 1400/10/22