اجرای 11000 متر مربع سنگ فرش پیاده روهای خیابان شیخ فضل ا... نوری

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1393/02/23
  • مهلت ارسال اسناد : 1393/03/03
  • مهلت دریافت اسناد : 1393/03/04

ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب سیبا 0106956651006 بنام شهرداری آمل – دارا بودن حداقل رتبه 5 برای شرکت ها با رعایت سقف ارجاع کار در رسته راه و باند یا ابنیه الزامی است .

دستگاه مناقصه گزار : شهرداری آمل

منابع تامین اعتبار :‌ اعتبارات داخلی شهرداری

موضوع مناقصه : اجرای 11000 متر مربع سنگ فرش پیاده روهای خیابان شیخ فضل ا... نوری – برآورد اولیه 1/991/814/000 ریال بر مبنای فهرست بهاء ابنیه سال 92 – مبلغ تضمین شرکت در
مناقصه 99/600/000 ریال
نوع تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب سیبا 0106956651006 بنام شهرداری آمل – دارا بودن حداقل رتبه 5 برای شرکت ها با رعایت سقف ارجاع کار در رسته راه و باند یا ابنیه الزامی است .

مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم بمدت 10 روز – محل امور قراردادهای شهرداری

تاریخ مهلت ارسال اسناد مناقصه به شهرداری آمل 1393/3/4

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات : ‌ساعت 11 صبح مورخ 1393/3/5

                                                                                                                                                               احمد امیرسلیمانی – شهردار آمل