اجرای پروژه دوربین های کنترل ترافیک و مرکز مانیتورینگ شهر آمل

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1395/06/13
  • مهلت ارسال اسناد : 1395/07/10
  • مهلت دریافت اسناد : 1395/07/10

ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب سیبا 0220668982000 بنام شهرداری آمل

آگهی مناقصه عمومی - نوبت اول
 
دستگاه مناقصه گزار : شهرداری آمل
 
منابع تامین اعتبار : اعتبارات داخلی شهرداری
 
موضوع مناقصه : اجرای پروژه دوربین های کنترل ترافیک و مرکز مانیتورینگ شهر آمل - برآورد اولیه  10/700/000/000 ریال - مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 535/000/000 ریال
 
نوع تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب سیبا 0220668982000 بنام شهرداری آمل 
 
مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم بمدت 5 روز - محل امور قراردادهای شهرداری آمل
 
سایر جزئیات و اطلاعات در اسناد مناقصه قید گردیده است .
 
تاریخ مهلت ارسال اسناد مناقصه به شهرداری آمل : 1395/7/10
 
تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات : ساعت 10 صبح مورخ 1395/7/11