اجرای عملیات اسکن ، ساماندهی و یکپارچه سازی پرونده های بایگانی شهرداری آمل

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1394/07/06
  • مهلت ارسال اسناد : 1394/07/28
  • مهلت دریافت اسناد : 1394/07/28

ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب سیبا 0106956651006 بنام شهرداری آمل

آگهی مناقصه عمومی ( یک مرحله ای ) -  نوبت اول

دستگاه مناقصه گزار : شهرداری آمل
منابع تامین اعتبار : اعتبارات داخلی شهرداری
موضوع مناقصه : اجرای عملیات اسکن ، ساماندهی و یکپارچه سازی پرونده های بایگانی شهرداری آمل - برآورد اولیه  15/000/000/000 ریال - مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 750/000/000 ریال
نوع تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب سیبا 0106956651006 بنام شهرداری آمل
مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم بمدت 4 روز - محل امور قراردادهای شهرداری آمل
تاریخ مهلت ارسال اسناد مناقصه به شهرداری آمل : 1394/7/28
تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات : ساعت 10 صبح مورخ 1394/7/29
                                                                                                                                                             احمد امیرسلیمانی - شهردار آمل